NEW BEBO SENSITIVE 80

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА “бебо

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Играта бебо, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от ”Аванс Трейд” ООД,  с адрес: ул. „Свищовска” № 1, гр. Габрово 5300, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.bebo-bg.com за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон 066 / 801 043.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.bebo-bg.com

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Аванс Трейд” ООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 01.07.2017 г. и продължава до 30.09.2017 г. или до изчерпване на количествата награди в обектите със специален знак, в зависимост кое от двете е настъпило първо.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ СТОКИ

6.1. „Участващи стоки“ са бебо Влажни Кърпички Sensitive 80 бр. с Иновативен Капак и скреч карти с обозначен подарък – Козметичен продукт бебо.

1

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

 

НАГРАДА

БРОЙ НАГРАДИ

БЕБО ВЛАЖНИ КЪРПИЧКИ С ЕКСТРАКТ ОТ НЕВЕН 30 БР.

14 688

БЕБО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО С ПОМПА 300 МЛ

1 728

БЕБО ПОДХРАНВАЩО МЛЯКО 300 МЛ

864

БЕБО КРЕМ ПРОТИВ КОЖНИ РАЗДРАЗНЕНИЯ 75 МЛ

1 728

БЕБО МАСАЖНО ОЛИО 150 МЛ

864

БЕБО КРЕМ ПРИ ПОДСИЧАНЕ 40 МЛ

1 728

НЕПЕЧЕЛИВШИ

64 800

 

2

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. При закупуване на бебо Влажни Кърпички Sensitive 80 бр. с Иновативен Капак, обозначени с промоционален стикер, получете вашата скреч карта на касата на търговския обект. Изтрийте скреч картата в указания участък и вижте дали печелите козметичен продукт бебо. Може да направите това в търговския обект или на място по ваш избор.
Всяка 1 от 4 скреч карти печели  козметичен продукт бебо.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията.

9.2. Наградите – козметични продукти бебо, можете да получите в избрани търговски обекти, активирани с Играта /наградни центрове/, след предоставяне на печеливша скреч карта. Тези обекти са публикувани в уеб-сайта на бебо.
Повече информация може да бъде получена на телефон 066 / 801 043.

9.3. Крайният срок за заявяване на наградите е 31.10.2017 г.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СКРЕЧ КАРТИТЕ

10.1. Скреч картите на участващите опаковки, които са променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали скреч картите са валидни или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на скреч карти.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху скреч картите, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил печеливша скреч карта.

11.3. Всички предявени скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

ЧАСТ 12. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ

15.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.